کارکنان

                                                                  
            پرسنل سازمانی واحد آموزش  
                      

شماره اتاق نام و نام خانوادگی  پست سازمانی  
    213   دکتر رضا آقایاری           مدیر امورآموزشی           
    205    مسعودمیرقوامی                  معاون مدیر کل امور آموزشی  
    209       محمدرضا شمسی پور   رئیس اداره فارغ التحصیلان     
    209        معاون اداره فارغ التحصیلان 
     209   فرزاد  جراره  رئیس اداره پذیرش و ثبت نام   
 206     مهوش حاصلی  کارشناس خدمات آموزشی
 206      شورانگیزتنها                        کارشناس خدمات آموزشی
   217 فریبا محمدی   کارشناس خدمات  آموزشی   
    207    شاپور جنگجو                  کارشناس خدمات آموزشی 
    207     احمد رضا سلیمی کارشناس خدمات آموزشی
 217   
سیاوش عراضی کارشناس خدمات آموزشی
  216     فرهاد سیا ه کمری کارشناس امور رایانه (سیستم آموزشی گلستان)
  216      بهزاد  یاری کارشناس امور رایانه (سیستم آموزشی گلستان )
216    
روح انگیز حیدری
کارشناس خدمات آموزشی  
215  براتعلی ملکی بایگان
215