جمعه 4 فروردين 1396   22:30:19
انتصاب دكتر سامان عبادي  به عنوان دبير كميته آزمون بسندگي مركز  آموزش زبان دانشگاه رازي
انتصاب دكتر علي اكبر محسني  به عنوان دبير همايش بزرگداشت مقام محمدبن زكرياي رازي
انتصاب دكتر مهرداد نياپرست به عنوان مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه رازي
انتصاب دكتر حمدي عبدي به عنوان معاون آموزشي تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي
انتصاب دكتر تورج زيني وند به عنوان مدير گروه آموشي زبان و ادبيات عرب
انتصاب دكتر حميد توپچي نژاد به عنوان مدير گروه آموشي مهندسي عمران
انتصاب دكتر فرزاد دبيريان به عنوان سرپرست گروه آموشي مهندسي مواد و نساجي
انتصاب دكتر رضا آقاياري به عنوان مدير امور آموزشي دانشگاه رازي
انتصاب دكتر سجاد دادفر به عنوان مدير حراست دانشگاه
انتصاب دكتر علي اكبر محسني به عنوان معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
انتصاب دكتر عباسعلي زماني عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشكده كشاورزي
انتصاب دكتر محمد جعفرزاده به عنوان مدير گروه آموزشي شيمي آلي
انتصاب دكتر مرضيه صادقي به عنوان مدير گروه شيمي تجزيه
 انتصاب دكتر خليل بيگ زاده به عنوان دبير علمي دوازدهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
عضويت دكتر محمد جوشقاني در كميته  راهبردي طرح ماموريت گرايي دانشگاه ها در حوزه پژوهش و فناوري
انتصاب دكتر حشمت اله حقيقت به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي مكانيك
انتصاب دكتر سيمين اسفندياري به عنوان مدير گروه آموزشي الهيات دانشكده ادبيات و علوم انساني
تمديد حكم دكتر ناهيد شاه آبادي به عنوان مدير گروه آموزشي شيمي معدني
انتصاب دكتر نعمت اله نيامرادي عنوان معاون پژوهشي و اجرايي دانشكده علوم
انتصاب دكتر ياسر شهبازي به عنوان مدير گروه آموزشي دانشكده دامپزشكي
1 2 3 4 5 6 7
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)