به صفحه جهانگير خزائي خوش آمديد

 استاديار گروه مهندسي عمران
دانشكده فني مهندسي
دانشگاه رازي


آدرس: ايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي، گروه مهندسي عمران

+98(831) 4283264 :تلفن
+98(831) 4283264 :فكس

Emails: (=AT)

j.khazaie razi.ac.ir
تحصيلات دانشگاهي

  رديف مدرك مرتبه علمي رشته تحصيلي گرايش دانشگاه محل تحصيل كشور شهر سال اخذ مدرك
  1- كارشناسي   مهندسي عمران عمران بوعلي سينا ايران همدان 1373
  2- كارشناسي ارشد   مهندسي عمران مكانيك خاك و پي دانشگاه پلي تكنيك ايران تهران 1375
  3- دكتري   مهندسي عمران مكانيك خاك و پي دانشگاه پلي تكنيك ايران تهران 1388


سابقه كار

  مرتبه علمي دانشگاه محل خدمت از تاريخ تا تاريخ
  مربي دانشگاه رازي 23/2/76 28/6/1388
  استاديار دانشگاه رازي 28/6/1388 اكنونعنوان پايان نامه


  تحليل عددي اندركنش استاتيكي زمين و شالوده هاي بزرگ


مسئوليتهاي اجرايي


 • مدير گروه مهندسي عمران به مدت 5/2 سال


طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده


 • - آناليز و شبيه سازي تنش هاي اعمالي به خط لوله (كارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت- در دست اجراء)


مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي

 • Khazaie, J. and Amir-Shahkarami, A., ‘’ Numerical Analysis of Interaction Between Earth and Large Foundation Regarding Size Effect ‘’, Journal of Applied Sciences, Vol. 9, No. 6, pp. 1036-1045, 2009.

 • Khazaie, J. and Amir-Shahkarami, A., '' Soil Behavior Prediction under Footing Regard to Elasto-Plastic Models (Shahkarami Model)'', Journal of Environmental Science and Technology , Vol. 2, No. 1, pp. 40-47, 2009.

 • خزائي، جهانگير؛ اميرشاه كرمي، سيد عبدالعظيم؛ « تحليل عددي اندركنش زمين و شالوده هاي بزرگ با درنظرگرفتن اثرات ابعاد شالوده » مجله علمي و پژوهشي شريف، با شماره مرجع 8734/297/30 سال 1388


مقالات ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همايش ها

 • Khazaie,J. "Numerical Analysis of Soil/Foundation & Structure Interactions with Component Modeling" Proceeding of the 7th International Conference on Civil Engineering, Tabriz University , I.R. Iran . (Has been accepted to be published in 2007)

 • Khazaie,J. "Anchorage Application for Soil & Rock Improvement ." Proceeding of the First Ground Improvement Conference, February, 2002 Amir Kabir University of Technology (Polytechnic), Tehran, I.R. Iran

 • Khazaie,J. "Tie Behavior Study on Spread Footing & Strap Footing " Proceeding of the 5th International Conference on Civil Engineering, May 2000 Ferdosi University, Mashhad , I.R. Iran

 • Khazaie,J. , Rajaie,H. "Nonlinear Analysis of Berlin Walls." Proceeding of the 4th International Conference on Civil Engineering, May 4-6, 1997 Sharif University of Technology, Tehran, I.R. Iran

 • Khazaie,J. "Deep Excavation Methods in Urban " Proceeding of the 2th Improvement Conference Civil Engineering in Kermanshah, January 2001 Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.

 • خزائي، جهانگير؛ اميرشاه كرمي،سيد عبدالعظيم؛ « تاثير ابعاد شالوده گسترده درتعيين رفتار زمين هاي سخت با در نظر گرفتن مدل اميرشاه كرمي» سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، 24 -26 مهر ماه 1386 ، دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران).

 • اميرشاه كرمي، سيدعبدالعظيم ؛ خزائي، جهانگير؛ مهدي آبادي، مليحه؛ نوميري، مهدي؛ « تحليل عددي اندركنش قلعه فلك الافلاك با طرح مقاوم سازي بستر سنگي» سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران،24 - 26 مهر ماه سال 1386 ، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران).مقالات چاپ شده در نشريات محلي و روزنامه هاي ملي


 • ويژگي هاي شاخص و ابتكارات مهندسي در طراحي و اجراي اسكله هاي لافت و پهل (طرح برتر بتني 1387 در قسمت سازه هاي دريائي و اسكله ها)- مجله شمس، سال هفتم شماره 53 و 54 فروردين و ارديبهشت 1388

 • ويژگي هاي شاخص و ابتكارات مهندسي در طراحي و اجراي اسكله هاي لافت و پهل (طرح برتر بتني 1387 در قسمت سازه هاي دريائي و اسكله ها)- مجله پيام آبادگران، سال 26، شماره 259 (29 جديد)


دروس خارج از سرفصل تدوين و تدريس شده


 • مكانيك خاك، مكانيك خاك 2، مهندسي پي، مهندسي سيستم ها، سازه هاي مدفون و شالوده هاي عميق


سمت هاي علمي و اجرايي


 • كارشناس اداره كل عمران و توسعه سازمان مركزي تبليغات اسلامي 1373 تا 1376

 • كارشناس و مشاور شهرداري كرمانشاه ( مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر كرمانشاه) 1377 تا 1381

 • مدير عمراني سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه 1379 تا 1381

 • كارشناس شركت مهندسين مشاور گاماسياب

 • مطالعات ژئوتكنيك زمين 18 هكتاري خادم آباد باغستان شهريار

 • (كارفرما : شركت تعاوني مسكن صنايع مخابرات ايران - صما)

 • كارشناس شركت مهندسين مشاور خاك - پايه(1381 تاكنون)

 • كنترل و تصويب مطالعات، طراحي و محاسبات موزه بزرگ كرمانشاه

 • (كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي كشور)

 • مدير پروژه مطالعات و طرح مقاوم سازي موزه بزرگ پاسارگاد

 • (كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي كشور)

 • مدير پروژه شركت مهندسين مشاور خاك پايه در پروژه مجتمع سياحتي، اقامتي و تفريحي قشم (كارفرما : شركت تأسيسات آب و برق قشم، فاز 1 – 2 – 3)

 • مدير پروژه شركت مهندسين مشاور خاك پايه در پروژه سايت پشتيباني اسكله هاي لافت و پهل

 • (كارفرما : منطقه آزاد قشم، فاز 1 – 2 – 3)

 • مدير پروژه شركت مهندسين مشاور خاك پايه در پروژه احداث موج شكن و بندرگاه اسكله هاي لافت و پهل (كارفرما : منطقه آزاد قشم، فاز 1 – 2 – 3)عضويت در مجامع علمي


 • مدرس دوره هاي بازآموزي و ارتقاء پايه پروانه نظام مهندسي استان تهران (گودبرداري، ژئوتكنيك و طراحي پي، بارهاي وارد بر ساختمان، شالوده هاي عميق)

 • عضو انجمن مهندسين عمران ايران

 • عضو كميته ملي سدهاي بزرگ ايران

 • عضو انجمن مهندسين ژئوتكنيك ايران

 • عضو انجمن پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

 • عضو شوراي پژوهشي استان كرمانشاه 1379-1381

 • عضو سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه 1376-1381

 • عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران 1381 تاكنون

 • داراي پروانه اشتغال به كار پايه يك نظام مهندسي


تمرين پي

Last Modified: 30 May, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)